Een andere morgen begint vandaag

Aanmelden

 

Voor 2021 zijn met de meeste verzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van

CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, Just) 

Als je bij één van deze zorgverzekeraars ingeschreven staat, wordt ongeveer 30-40% van de kosten van een behandeling bij Morgen niet vergoed.

Er zijn praktijken die wel contracten met bovenstaande verzekeraars hebben afgesloten en waar de behandeling dus wel geheel vergoed wordt.

De huidige wachttijd voor intake en behandeling is momenteel: ongeveer 4 weken (11-10-2021).

Als de wachttijd langer is dan 8 weken, zal worden doorverwezen naar een andere zorgverlener in de Basis GGZ. 

Om je aan te melden bij Morgen vul je een vragenlijst in, zodat bij aanvang al een aantal gegevens bekend is.

Vanzelfsprekend zullen deze gegevens volledig vertrouwelijk worden behandeld.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Druk op de aanmeldknop om je direct aan te melden. 

 

 

Mocht je naar aanleiding van deze vragenlijst vragen of opmerkingen hebben, dan kun je dit aangeven in het eerste gesprek met de psycholoog.

 

Hier kun je alvast de rechten en plichten voor de behandeling lezen.

 

 

Ook kun je hier het kwaliteitsstatuut van de praktijk raadplegen.

Proces na aanmelding

Als je je hebt aangemeld, zal binnen enkele dagen contact met je opgenomen worden voor het plannen van een eerste gesprek. Tijdens het intakegesprek zullen we je klachten doornemen, bespreken of kortdurende behandeling passend is

en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. Mocht er andere hulp nodig zijn, dan zal in overleg met de huisarts, het wijkteam en/of specialistische GGz-instellingen gekeken worden waar je het beste op je plek bent. 

(zie voor verdere informatie het kwaliteitsstatuut 5a t/m 5c hierboven)

Een kortdurende behandeling binnen de Basis GGZ zal tussen de 1 en 11 sessies duren afhankelijk van de klachten. Na de eerste sessie zal een behandelplan opgesteld worden met daarin de doelen waaraan gewerkt zal worden.

Aan het einde van de behandeling zal samen een terugvalpreventieplan opgesteld worden en wordt een afsluitend verslag naar de verwijzer(s) gestuurd met een samenvatting van de klachten en behandeling. Aan het begin en eind van de behandeling zal een digitale vragenlijst (ROM) afgenomen worden om de ernst van de klachten te meten en verbetering zichtbaar te maken. Ook zal er een tevredenheidsenquete (CQi) gestuurd worden. (Voor meer info zie: SBGGZ).

Na de behandeling kun je je ervaringen ook delen op Zorgkaart Nederland.

 

 

 

 

In 2020 is de CQi, een tevredenheidsenquete, na de behandeling door 8 personen ingevuld, waar de volgende scores uit naar voren kwamen.

Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen gaven voor de behandeling was een 8,3.

Bejegening

Voor de subschaal bejegening werd in de vragenlijst gevraagd of mensen zich serieus genomen voelden, en of zaken helder werden uitgelegd. 

Op een schaal van 0 tot 5 werd een gemiddelde score van 5 gegeven, wat aangeeft dat mensen over het algemeen behoorlijk tevreden waren over de bejegening.

Samen beslissen

Voor de subschaal samen beslissen werd in de vragenlijst enerzijds gevraagd of er informatie is gegeven over: de behandelingsmogelijkheden bij de klachten, zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen. Daarnaast werd gevraagd of besproken is welke resultaten van de behandeling verwacht kunnen worden en of er meebeslist kon worden over de vorm van de behandeling. 

Op een schaal van 0-5 werd een gemiddelde score van 4 gegeven. Hieruit kwam naar voren dat mensen zich betrokken voelden bij het beslissen in de behandeling, maar zich nog onvoldoende geïnformeerd voelden over de mogelijkheden van zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen. Hier zal in het vervolg standaard aandacht voor zijn.

Uitvoering behandeling

In de vragenlijst werd mensen gevraagd of de behandeling naar hun mening de juiste aanpak voor hun klachten was geweest, en of deze naar wens is uitgevoerd. De gemiddelde score op deze schaal (0-5) was 4.5. Over het algemeen waren mensen dus tevreden over de uitvoering van de behandeling.

Totaalscore

De gemiddelde score na het optellen van alle subschalen was 4.25, wat aangeeft dat er vooral op het gebied van samen beslissen en betrekken van naasten in de behandeling nog meer mogelijk is.

 

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880