top of page

 Een andere morgen begint vandaag

Kosten & vergoeding

 

Alle behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt (gedeeltelijk) vergoed via je zorgverzekering, mits je een verwijzing van de huisarts hebt en er een diagnose gesteld kan worden. (zie voorwaarden van de verwijzing).

In de verwijsbrief moet o.a. aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is, voor deze praktijk: Basis GGZ/BGGZ.

Daarnaast kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. 

Eigen risico

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2023 een verplicht eigen risico van (minimaal) 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je in 2023 aan kosten maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn, buitenom de vergoeding vanuit je polis. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2023.

Het eigen risico wordt sinds 2022 per kalenderjaar berekend. Bij voortzetting van een behandeling die gestart is in 2023, zal in 2024 dus opnieuw het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht worden.

Vergoeding

Een behandeling in de generalistische basis-ggz bestaat gemiddeld uit tien sessies die elk 50 minuten duren. Een behandeling in de specialistische ggz telt gemiddeld 20 sessies. GGZ Groep gebruikt daarnaast e-health modules zodat u ook thuis via internet behandelmodules kunt volgen. Tijdens de behandelsessies wordt besproken hoe het met u gaat en wordt er aandacht besteed aan uw klachten en de momenten waarop u last heeft van uw klachten. Om goed te begrijpen welke gebeurtenissen zich voordoen en welke gedachten en negatieve gevoelens daarbij optreden, zult u gevraagd worden gedurende de week hier extra op te letten en daarvan aantekeningen te maken. Deze aantekeningen vormen het uitgangspunt voor de sessie. Samen met uw therapeut onderzoekt u vervolgens welke gedachten er in die situaties speelden en probeert u disfunctionele patronen te herkennen. De therapeut ondersteunt u bij het nogmaals overdenken van problemen, gedachten en aanleidingen en zal u begeleiden bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. Deze experimenten hebben als doel het uitproberen van nieuwe gedragingen en testen van bepaalde overtuigingen. 

Tussen de sessies door wordt daarnaast van u verwacht dat u ook thuis deze oefeningen uitvoert.

Vanaf 2023 werk ik contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten.

De reden hiervoor is dat ik, samen met veel andere zorgverleners, van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars kunnen conflicteren met de kwaliteit en inhoud van de behandeling. Meer informatie over contractvrije zorg kun je lezen op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl

 

Afhankelijk van jouw type polis, krijg je de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed, op je eigen risico na (zie links).

Als je voor 2023 een 100 % restitutiepolis hebt afgesloten, wordt de behandeling helemaal vergoed.

Voor alle andere verzekeringen zul je in 2023 dus zelf een deel moeten bijbetalen aan de behandeling. 

Bij een combi-, natura- of budgetpolis wordt, afhankelijk van de polis en zorgverzekeraar, ongeveer 55-80 % van de kosten

van een behandeling vergoed.

Een restitutiepolis is iets duurder, maar de extra kosten zijn in de meeste gevallen kleiner dan als je een deel zelf moet aanvullen.

Een overzicht van alle restitutiepolissen vind je hier:

https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2022/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-Zorgprestatiemodel-2023-Contractvrije-Psycholoog.pdf

 

Er zijn in 2023 zeven verzekeringen met een 100% restitutiepolis (zonder aanvullende voorwaarden),

deze staan in het overzicht hierboven in rood aangegeven.

Door de voorwaarden die sommige verzekeraars stellen, kan ik in 2023 helaas geen mensen in behandeling nemen

die bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA verzekerd zijn.

Kijk wat voor jouw situatie de beste keuze is, en zoek dit goed uit! 

Dat ik contractvrij werk betekent dat ik niet direct bij de zorgverzekeraar declareer, maar dat je zelf maandelijks een factuur toegezonden krijgt voor de therapiegesprekken. Je kunt deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding, en daarna de factuur aan de praktijk betalen. Het gedeelte van de factuur dat eventueel niet vergoed wordt, dien je zelf te bekostigen.

Mocht het gedeeltelijk meebetalen aan de kosten voor behandeling bij een naturapolis een probleem voor je zijn, dan zou je bijvoorbeeld met je ouders kunnen overleggen of zij bereid zijn om (een deel van) de kosten te betalen of voor te schieten. Mijn ervaring is dat hier bij studenten vaak wel een mouw aan te passen is. Daarnaast is het mogelijk om in overleg met je zorgverzekeraar je eigen risico in termijnen te betalen, als je dat wilt.

Soorten zorgpolissen

Er bestaan verschillende soorten zorgpolissen, die door verzekeraars worden aangeboden.
De goedkoopste is de zogeheten budgetpolis. Deze heeft de laagste maandpremie, maar biedt de minste keuzevrijheid en geeft de laagste vergoeding als men kiest voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft. Goedkoop kan duurkoop worden bij deze polis.
De polis die de meeste mensen in Nederland hebben is een natura-polis. Hiermee wordt zo'n 50% tot 90% van de kosten vergoed wanneer een verzekerde kiest voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft.
Gehele vergoeding van de kosten, ongeacht of er een contract is met de zorgaanbieder, biedt alleen een restitutie-polis. Hiermee heeft men volledig vrije artsenkeuze zonder financiële drempels en is men niet afhankelijk van de contractering van de verzekeraar. Na de natura-polis is dit de meest voorkomende zorgpolis. Er is nog een voordeel van de restitutie-polis waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. Namelijk wanneer het budget van een gecontracteerde zorgaanbieder op is, krijgt men met een restitutie-polis nog steeds zorg bij deze aanbieder. Dit terwijl men met een natura-polis moet wachten op het volgend jaar wanneer er weer nieuw budget is. Zo kom je met een restitutie-polis dus niet op een wachtlijst te staan alleen vanwege het feit dat het budget op is.

Zoals gezegd biedt een restitutie-polis dus volledige vergoeding van uw behandeling bij De Psychologengroep.
U krijgt zelf de factuur en dient deze te declareren bij uw verzekeraar. U krijgt de kosten voor 100% vergoed. Voorschieten hoeft trouwens niet. U heeft genoeg tijd om eerst zélf de factuur te declareren bij uw zorgverzekeraar en pas dáárna de factuur aan De Psychologengroep te voldoen.

Hieronder hebben we alle restitutie-polissen van 2022 voor u op een rijtje gezet, uitgesplitst naar of de verzekeraar al dan niet aanvullende voorwaarden stelt voor behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (zoals De Psychologengroep).
De restitutie-polissen van 2021 staan daaronder ook nog vermeld.

Onderstaande polissen bieden zoals gezegd volledige vergoeding, maar ook als u geen restitutie-polis heeft, wordt de behandeling voor het grootste gedeelte vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor de exacte hoogte van de vergoeding dient u in dat geval contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

N.B.: Het eigen risico komt altijd voor uw rekening. Dit ligt wettelijk vast en hierbij is geen onderscheid tussen wel of niet gecontracteerd, natura- of restitutie-polis. De genoemde vergoedingen zijn dus exclusief dit (wettelijk) eigen risico. 
 

Zorgpolissen die in 2022 volledige vergoeding bieden

100% vergoeding, geen beperkende voorwaarden:

 • FBTO Basis Vrij

 • IZA Eigen Keuze

 • IZZ Eigen Keuze (=VGZ)

 • Menzis Basis Vrij

 • PMA Menzis Basis Vrij

 • Stad Holland

 • UMC Eigen Keuze

 • United Consumers Eigen Keuze

 • Univé Zorg Vrij

 • VGZ Eigen Keuze

 • Zekur Gewoon Zekur Vrij

 • Zilveren Kruis Basis Exclusief

Eveneens 100% vergoeding maar met beperkende voorwaarden; toestemming verzekeraar nodig voor start behandeling:

 • Aevitae-Eucare Restitutie; toestemming vooraf nodig bij sommige diagnosegroepen (verslaving, impulsbeheersing, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen, restgroep diagnoses)

 • A.S.R. Eigen Keuze; toestemming vooraf nodig bij Specialistische GGZ

 • CZ Zorg-keuze-polis; toestemming vooraf nodig

 • IZZ Zorg-keuze-polis (=CZ); toestemming vooraf nodig

Afspraak verzetten of no-show

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail

Bij het vergeten van een afspraak of bij afzeggingen binnen 24 uur, ongeacht de reden, zal €75 euro in rekening gebracht  worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen neemt de overige kosten voor haar rekening. 

Als u door ziekte niet kunt komen maar wel in staat bent om te beeldbellen, bijvoorbeeld bij lichte coronaklachten, dan kan de afspraak omgezet worden en wordt deze niet in rekening gebracht.

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling. 

Tarieven

De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarbij wordt  uitgegaan van de geplande tijd (het zogenaamde “planning = realisatie principe”). Voor een overzicht van de NZa-tarieven klikt u  hier.

Onverzekerde zorg / Zelf betalen

Als een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie voorwaarden van de verwijzing), als je geen verwijzing van de huisarts hebt of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling, is het ook mogelijk om een behandeling geheel zelf te betalen. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het maximum uurtarief dat de NZa hanteert: 152,50 euro.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880

bottom of page